Документи


ПРОТОКОЛ
за постапка за пријавување и заштита на ученик жртва на било која од формите на насилство, злоупотреба и занемарување
ПОСТАПКА
за избор на Првенец
ПРАВИЛНИК
за номинирање, избор и прогласување на Првенец на генерација
ПРАВИЛНИК
за оценување на учениците
ПРАВИЛНИК
за однесување на учениците, наставниците и родителите во училиштето и училишниот двор
Полугодишен извештај 2023/2024
КОМИСИЈА И РАБОТНИ ГРУПИ
за самоевалуација на училиштето 2022/2024
ОДЛУКА
за воведување во употреба на ученички униформи
КАЛЕНДАР ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КАЛЕНДАРОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА
На основните училишта во учебната 2022/2023 година
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
За работата на училиштето во учебната 2022/23
КАЛЕНДАР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА
На основните училишта во учебната 2022/2023 година
П Р О Г Р А М А
За изведување на екскурзии за учебната 2022/23
Препораки за однесување на наставниците и учениците за време на наставата на делечина
ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ 2020 ГОДИНА
П Р О Г Р А М А
За изведување на екскурзии за учебната 2018/19
О Г Л А С
За доделување 11 (единаесет) стипендии на ученици спортисти
од општинските основни училишта на општина Гази Баба за учебната 2018/19
О Г Л А С
За доделување 11 (единаесет) стипендии на талентирани ученици
од општинските основни училишта на Општина Гази Баба за учебната 2018/19
ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА МОДЕЛ
УЧЕНИК ПРАВОБРАНИТЕЛ
УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНА
2018 / 2019 ГОДИНА