Документи


КАЛЕНДАР ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КАЛЕНДАРОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА
На основните училишта во учебната 2022/2023 година
ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
За работата на училиштето во учебната 2022/23
КАЛЕНДАР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА
На основните училишта во учебната 2022/2023 година
П Р О Г Р А М А
За изведување на екскурзии за учебната 2022/23
САМОЕВАЛУАЦИЈА
2020 - 2022 ГОДИНА
ИЗВЕШТАЈ ОД САМОЕВАЛУАЦИЈА
2020 - 2022 ГОДИНА
Препораки за однесување на наставниците и учениците за време на наставата на делечина
ИЗВЕШТАЈ ОД САМОЕВАЛУАЦИЈА
2018 - 2020 ГОДИНА
ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ 2020 ГОДИНА
П Р О Г Р А М А
За изведување на екскурзии за учебната 2018/19
О Г Л А С
За доделување 11 (единаесет) стипендии на ученици спортисти
од општинските основни училишта на општина Гази Баба за учебната 2018/19
О Г Л А С
За доделување 11 (единаесет) стипендии на талентирани ученици
од општинските основни училишта на Општина Гази Баба за учебната 2018/19
ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА МОДЕЛ
УЧЕНИК ПРАВОБРАНИТЕЛ
УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНА
2018 / 2019 ГОДИНА
ИЗВЕШТАЈ ОД САМОЕВАЛУАЦИЈА НА
О.О.У. "КРСТЕ МИСИРКОВ" - СКОПЈЕ
2016 - 2018 ГОДИНА