Годишен извештај


ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА
ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ КРСТЕ МИСИРКОВ - СКОПЈЕ
ЗА УЧЕБНА 2021 - 2022 ГОДИНА
СПОРЕДБЕНА АНАЛИЗА
НА СРЕДЕН УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИ
НА КРАЈ НА УЧЕБНА 2020/2021 И 2021/2022
СРЕДЕН УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИ НА КРАЈ
ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ИЗВЕШТАЈ ОД ПОСТИГНАТ УСПЕХ НА КРАЈ
ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ИЗВЕШТАЈ ЗА СРЕДЕН УСПЕХ НА КРАЈ
ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА