Биланси


Биланси 2023 година

Сметка 785-63
Сметка 785-78
Сметка 787-18
Сметка 903-12
Биланси 2022 година

Сметка 785-63
Сметка 785-78
Сметка 787-18
Сметка 903
Биланси 2021 година

Сметка 603-10
Сметка 603-16
Сметка 785-44
Сметка 785-63
Сметка 785-78
Сметка 787-18
Сметка 903-12
Биланси 2020 година

Сметка 603-10
Сметка 603-16
Сметка 785-44
Сметка 785-59
Сметка 785-63
Сметка 785-78
Сметка 787-18
Сметка 903-12
Биланси 2019 година

Сметка 603-10
Сметка 603-16
Сметка 785-44
Сметка 785-59
Сметка 787-18
Сметка 903-12
Биланси 2018 година

Биланс на приходи и расходи 603
Биланс на приходи и расходи 785 59
Биланс на приходи и расходи 785 44
Биланс на приходи и расходи 787
Биланс на приходи и расходи 903
Биланс на состојба 603
Биланс на состојба 785 59
Биланс на состојба 785 44
Биланс на состојба 787
Биланс на состојба 903
Биланси 2017 година

Биланс на приходи и расходи 603
Биланс на приходи и расходи 785 59
Биланс на приходи и расходи 785 44
Биланс на приходи и расходи 787
Биланс на приходи и расходи 903
Биланс на состојба 603
Биланс на состојба 785 59
Биланс на состојба 785 44
Биланс на состојба 787
Биланс на состојба 903