Еко - одбор


Податоци за формираниот Еко - одбор
Координатор на ПрограматаРената Стаменковска Младеновска
Претседател на Еко - одборВалентина Мишевска
Членови на Еко - одбор
 Име и презимеПозиција
Маја Атанасовсканаставникучилиште
Славица Зафировсканаставникучилиште
Анета Чаковсканаставникучилиште
Лилјана Мердитанаставникучилиште
Анета Придаенкосканаставникучилиште
Анета Топалованаставникучилиште
Елена Новакованаставникучилиште
Наташа Недановсканаставникучилиште
Сузана Тошевсканаставникучилиште
Веска Цветковсканаставникучилиште
Снежана Таневсканаставникучилиште
Шунда НаумоваТехнички персоналучилиште
Марјан МитревскиТехнички персоналучилиште
Дејан Петровродителучилиште (Совет на родители)
Рената Паневскародителучилиште (Совет на родители)
Бобан АндреевскипретставникБизнис сектор
Надица ТрајковскапретставникОпштина Гази Баба
Статистички податоци
Членови на Еко - одбормашкиженскивкупно
ученици / деца8 + 210 + 626
наставници / воспитувачи/1111
вработени112
претставници од општина/11
претставници  од родители112
претставници од НВО///
претставници од медиуми1/1
претставници од бизнис сектор1/1
останати///
ВКУПНО  44